thực tập thế nào để thành công

Điều học từ công việc thực tập đã giúp mình nhiều như nào?

internship-8morning-560x420

Quan trọng là bạn biết đứng lên từ thất bại, can đảm nhìn vào xem vì sao mình thất bại để không lặp lại những