kỹ năng mềm quan trọng không

Kỹ năng mềm hay kiến thức cứng kỹ năng nào quan trọng

ki-nang-mem-8morning-560x420

Điều đó đồng nghĩa với việc giảng viên được trao quyền nhiều hơn để quyết định họ sẽ nói gì và giải phóng khỏi rằng