Access và Excel

Access và Excel? dùng cho việc gì là phù hợp

excel-8morning

Không dễ học như Excel. Phải biết cách thiết kế cơ sở dữ liệu hiệu quả để đảm bảo được chất lượng của dữ liệu.